Felvételi eljárási rend

MOLEKULÁRIS BIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK

Általános Orvostudományi Kar

felvételi eljárási rendje

 

A jelentkezők tájékoztatása:

A felvi.hu-n elérhető Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiadványban a mesterszakra közzétett információkat a Kar az alábbiakkal egészíti ki:

         •     a jelentkezéshez a felvétel feltételéül javasolt, meghatározott alapszakokon (korábbi főiskolai/egyetemi szakokon) megszerzett alapfokozatok felsorolása;

         •     a felvételi feltételek, követelmények, pontok számításának módja.

A jelentkezéshez javasolt szakok:

-     Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: biológia alapképzési szak.

-     A bemenethez szükséges 100 kredit teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok:

•   a természettudomány képzési területről a kémia, a környezettan, a fizika alapképzési szak

•   az agrártudományi képzési terület alapképzési szakjai

•   a műszaki képzési területről a biomérnöki, a vegyészmérnöki alapképzési szak

•   az orvos- és egészségtudományi képzési terület alapképzési és egységes osztatlan szakjai.

A bemenethez szükséges 100 kredit teljesítésével figyelembe vehetők még azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

 

A felvétel feltételei:

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 100 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben a zárójelben feltüntetett minimális értékek figyelembe vételével):

matematika területéről legalább 6 kredit,

informatika területéről legalább 6 kredit,

fizika területéről legalább 4 kredit,

kémia területéről legalább 20 kredit,

biológia területéről legalább 60 kredit.A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 70 kredittel rendelkezzen a jelentkező. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

A molekuláris biológia mesterszakra jelentkezőket az Intézmény egységes felvételi követelmények szerint rangsorolja függetlenül attól, hogy a jelentkező mely felsőoktatási intézményben szerezte meg oklevelét.

 

 

Felvételi információk:

A molekuláris biológia mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményei
K
ormányrendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról
Pontszámítás - felvi
  

Pontszámítás – DE ÁOK mester

A Debreceni Egyetemi felvételi szabályzata
http://www.unideb.hu/hu/szabalyzatok