Information for new students

 

FÜGGELÉK A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATÁHOZ A
FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL
Molekuláris biológia mesterképzési szak (Általános Orvostudományi Kar) felvételi eljárási rendje
A Molekuláris biológia mesterképzési szakra az vehető fel, aki alapképzésben fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzett.
A jelentkezők tájékoztatása:
Az Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK) által megjelentetett Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiadványban a mesterszakra közzétett információkat a Kar az alábbiakkal egészíti ki:
•     a jelentkezéshez a felvétel feltételéül javasolt, meghatározott alapszakokon (korábbi főiskolai/egyetemi szakokon) megszerzett alapfokozatok felsorolása;
•     a felvételi feltételek, követelmények, pontok számításának módja.
A jelentkezéshez javasolt szakok:
- Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: biológia alapképzési szak.
- A bemenethez szükséges 60 kredit teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok:
természettudományi és műszaki képzési terület kémia, környezettan, biomérnöki alapképzési szakjai,
valamint az agrártudományi képzési terület alapképzési és egységes osztatlan szakjai,
orvos- és egészségtudományi képzési terület alapképzési és egységes osztatlan szakjai.
- A bemenethez szükséges 60 kredit teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
A felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben a zárójelben feltüntetett minimális értékek figyelembe vételével):
fizika (3 kredit); kémia (6 kredit); sejtbiológia (4 kredit); sejtélettan (4 kredit); biokémia (6 kredit); genetika (3 kredit); mikrobiológia (6 kredit); állat- vagy humán- szervezettan és állat- vagy humánélettan (10 kredit); növény szervezettan és -élettan (10 kredit); molekuláris biológiai alapismeretek (5 kredit); evolúcióbiológia és populációgenetika (3 kredit)
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
A Molekuláris biológia mesterszakra jelentkezőket az Intézmény egységes felvételi követelmények szerint rangsorolja függetlenül attól, hogy a jelentkező mely felsőoktatási intézményben szerezte meg oklevelét.
A mesterképzésre jelentkezőknek a felvételi laphoz az alábbiakat kell csatolni:
- felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata,
- a többletpontok megszerzéséhez szükséges igazolások (nyelvvizsga bizonyítványok másolata, TDK és OTDK szereplések igazolása, demonstrátori tevékenység igazolása és egyéb igazolások)
- azon tantárgyak hitelesített, részletes leírása, amelyeket a bemeneti kreditek beszámításnál a jelentkező el akar fogadtatni (tantárgyleírás nem kell a biológia alapszakon, valamint az orvos- és egészségtudományi képzési terület alapképzési és egységes osztatlan szakjain végzettek esetében)
A pontszámítás módja:
A jelentkezők teljesítményét az Intézmény 100 pontos rendszerben értékeli. A pontszámítás módja az alábbiak szerint történik:
- A bemeneti feltételként meghatározott alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai képzésben szerzett oklevél minősítésének tízszerese (maximum 50 pont).
- Szóbeli elbeszélgetés az alábbiakban felsorolt témakörökben, a jelölt szakmai tájékozottságának és motivációjának felmérésére. A szóbeli elbeszélgetés során maximum 40 pont szerezhető.
- Többletpontok címén maximum 10 pont szerezhető.
A szóbeli elbeszélgetés témakörei
   -     prokarióták és eukarióták, a növényi és az állati sejt felépítése, sejtalkotók
   -     az enzimek, mint biokatalizátorok, az enzimműködés általános jellemzői
   -     a sejtanyagcsere általános összefoglalása
   -     az örökítő anyag, genetikai alapfogalmak
   -     a génműködések szabályozása
   -     a sejtmembrán felépítése és transzportfolyamatai
   -     a gerincesek keringési szervrendszerének felépítése és működése
   -     a gerincesek légzési szervrendszerének felépítése és működése
   -     a gerincesek emésztő rendszerének felépítése és működése
   -     a gerincesek kiválasztó szervrendszerének felépítése és működése
-     az idegi szabályozás alapjai (az idegsejtek működése, szinaptikus ingerület-átvitel, reflexes szabályozás)
-     a kémiai (hormonális) szabályozás alapjai (definíció, hatásmechanizmus, feedback mechanizmusok)
-     az ember hormonális rendszere
Ajánlott irodalom:
Ádám Veronika (szerk.): Orvosi biokémia, Semmelweis kiadó, Budapest, 2001
Szabó G. (szerk): Sejtbiológia, Medicina, Budapest, 2004.
Fonyó A.: Az orvosi élettan tankönyve, Medicina, Budapest, 2008.
Ádám Gy., Fehér O.: Élettan biológusoknak, Tankönyvkiadó, Budapest, 1991
Többletpontok odaítélésének szabályai a felvételi eljárásban:
- igazolt OTDK szereplés (előadás és pályamunka): 5 pont
- igazolt TDK szereplés (előadás és pályamunka): 3 pont
- igazolt demonstrátori tevékenység: 5 pont
- további államilag elismert vagy azzal egyenértékű középfokú C típusú nyelvvizsga: 5 pont
- államilag elismert vagy azzal egyenértékű felsőfokú A vagy B típusú nyelvvizsga: 5 pont
- államilag elismert vagy azzal egyenértékű felsőfokú C típusú nyelvvizsga: 8 pont
- kiemelkedő szakmai tevékenység (közlemény, szakmai ösztöndíj): 10 pont
- előnyben részesítés jogcímén max. 5 pont adható (hátrányos helyzetűeknek 5 pont, fogyatékossággal élőknek 5 pont (ha az korábbi tanulmányai alatt is fennált), gyermekét gondozónak 5 pont).
A felvételi döntés
A felvételi döntést az indítás évében legkésőbb augusztus 1. napjáig meg kell hozni.
A jelentkező felvételéről az intézményi rangsor alapján a Kar Felvételi Bizottsága dönt, a döntésről az Intézmény a hallgatót írásban értesíti.
A felvételi eljárás egyéb szabályai tekintetében a 237/2006 (XI. 27.) Kormányrendelet a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szabályai szerint kell eljárni.
 

Felvételi információk

A felvételivel kapcsolatban további tájékoztatás kapható a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Tanulmányi Osztályán, Dr. Serleyné Fábián Edit osztályvezető-helyettestől.
      levelezési cím: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98
      tel: (52) 416-634/54232
      fax: (52) 410 006
      e-mail: serleyne@dote.hu