For Applicants

 

Felvételizőknek
Mit kínál a Molekuláris biológia mesterképzési program?

 

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik a molekuláris biológia legfontosabb eredményeit, a molekuláris biológia szemléletét és módszertanát, képesek molekuláris biológiai problémák multidiszciplináris megközelítésére, molekuláris biológiai módszerek önálló alkalmazására, tudomány-területük alkotó művelésére, továbbfejlesztésére és eredményeik gyakorlati hasznosítására. Megszerzett ismereteik alapján képesek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
A Molekuláris biológia mesterszak interdiszciplináris jellegének megfelelően az oktatásban a Debreceni Egyetem három kara: az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK), a Mezőgazdaságtudományi Kar (MTK) és a Természettudományi és Technológiai Kar (TTK) vesz részt. A képzést az Általános Orvostudományi Kar koordinálja.
Az oktatásért felelős intézetek/tanszékek oktatóinak-kutatóinak létszáma jelenleg 380 fő, ebből a Molekuláris biológia oktatásában közvetlenül részt vesz 3 akadémikus, 35 akadémiai doktor (MTA doktora, DSc) és további 97 tudományos minősítéssel (PhD ill. CSc) rendelkező oktató. A tapasztalt oktatógárda mellett a modern képzés színvonalas infrastrukturális feltételeit is biztosítjuk, többek között az új Élettudományi Épületben.
A képzési programban a közös törzsanyagot a következő választható specializációs szakmai modulok egészítik ki: bioanalitika, biokémia-genomika, genetika, immunológia, sejt- és mikrobiológia, molekuláris agrobiológia, molekuláris evolúcióbiológia és orvosbiológia-farmakológia.

A szakon 2 év alatt mesterfokozat (MSc) szerezhető, a diplomában szereplő szakképzettség megnevezése pedig okleveles molekuláris biológus.

 

Miért szeretnék molekuláris biológus lenni?

 

Az alapképzésben szerzett tudásomat molekuláris biológiai ismeretekkel szeretném kiegészíteni és fejleszteni. Felkeltette érdeklődésemet a Debreceni Egyetem által kínált képzési program. Érdekel a molekuláris biológiai problémák multidiszciplináris megközelítése. Tanulmányaimat doktori képzésben szeretném folytatni, hogy képessé váljak tudomány-területem alkotó művelésére, továbbfejlesztésére.  

 

Mik a felvételi követelmények?

 

A Molekuláris biológia mesterszakra jelentkezhetnek mindazok, akik a lineáris képzési

rendszerben biológia, kémia, környezettan vagy biomérnöki alapszakon szerzett BSc diplomával rendelkeznek, valamint az agrár-tudományi illetve az orvos- és egészségtudományi képzési terület alapképzési vagy egységes osztatlan szakjain végeztek, ill. főiskolai vagy egyetemi diplomával rendelkeznek. Molekuláris biológia mesterképzésre csak az vehető fel, aki alapképzésben fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzett.
Az országosan egységes felvételi szabályozás értelmében 100 pontos rendszerben történik a felvételi teljesítmény mérése. Maximum 50 pont az oklevél minősítésének 10-szerese, 40 pontot a szóbeli felvételi eljárásban lehet szerezni, és további 10 pont adható előzetes tudományos diákköri munkára, demonstrátori tevékenységre, államilag elismert C típusú felsőfokú nyelvvizsgára illetve további C típusú középfokú nyelvvizsgára, valamint a 237/2006 (XI. 27.) kormányrendeletben meghatározott hátrányos helyzetekre.

Milyen elhelyezkedési lehetőségeim lesznek?

 

Tekintettel arra, hogy a Molekuláris biológus mesterszak a korábbi osztatlan képzésben szerezhető molekuláris biológus diplomának megfelelő végzettséget ad, az elhelyezkedési lehetőségek is hasonlóak. A végzett hallgatók egy része a biológiai és orvosi orientációjú doktori képzésbe tud belépni, ezzel biztosítva a természet-tudományi, orvos- és egészség-tudományi képzést folytató oktatási intézmények oktatói, kutatói, valamint a biotechnológiai cégek vezető munkatársainak utánpótlását.
A Debreceni Egyetemen 10-11 olyan doktori iskola működik, melynek profiljába beleillik a molekuláris biológiai szemlélettel felruházott biológusok egyetemi doktori (PhD) képzése. A hallgatók orientációját és elhelyezkedését elősegíthetik a speciális ismereteket nyújtó szakmai modulok.
Az Egyetemi Tudásközpont (Genomnanotech) és a gyógyszergyárak (TEVA, Richter) bővülő szakemberigénye is szélesíti az elhelyezkedési lehetőségeket. Debrecen város stratégiai fejlesztési iránya az orvosi kutatásokon, élettudományi alapokon nyugvó innovatív gyógyszerfejlesztés, melynek megvalósításában jelentős szerep vár a molekuláris biológus végzettségű munkaerőre. A végzett hallgatók hozzájárulhatnak az egyre nagyobb számú egészségipari kutató-fejlesztő spin-off cégek, gyógyszerfejlesztő vállalkozások és gyógyszergyárak fokozott szakemberigényének kielégítéséhez is. Kiemelkedően fontos szerepet kapnak a molekuláris biológiai ismeretekkel rendelkező szakemberek a mezőgazdasági, természet- és környezetvédelmi kutatásokban és tevékenységben, különösen a genetikai állomány megőrzésével illetve módosításával foglalkozó kutatólaboratóriumokban és cégekben.
A megfelelő nyelvismerettel rendelkező hallgatók előtt nyitva áll az Európai Unió munkaerő-piaca, számos példa igazolja, hogy a molekuláris biológusok külföldön is keresettek.

Ajánlás

 

A Richter Gedeon Nyrt., mint a gyógyszeripari kutatás és fejlesztés iránt elkötelezett cég és a Debreceni Egyetem stratégiai partnere, jelentős mértékben számít a Debreceni Egyetemen élettudományi területen végzett, többek között molekuláris biológus végzettségű munkaerőre.
 


Bogsch Erik vezérigazgató

Hogyan kaphatok a szakról további információt?

 

Általános információk: felvi.hu

További tájékoztatás kapható a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Tanulmányi Osztályán, Balogh Anita tanulmányi főelőadótól.
      levelezési cím: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98
      tel: (52) 416-634/55077
      fax: (52) 410 006
      e-mail: abalogh@med.unideb.hu

Szakfelelős: Dr. Csernoch László, egyetemi tanár, az Általános Orvostudományi Kar Dékánja
      tel/fax: (52) 455-865
      e-mail: aokdekan@med.unideb.hu