Felvételi tájékoztató

 

Felvételizőknek
 
 
 
Mit kínál a molekuláris biológia mesterképzési program?

 

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik a molekuláris biológia legfontosabb eredményeit, a molekuláris biológia szemléletét és módszertanát, képesek molekuláris biológiai problémák multidiszciplináris megközelítésére, molekuláris biológiai módszerek önálló alkalmazására, tudomány-területük alkotó művelésére, továbbfejlesztésére és eredményeik gyakorlati hasznosítására. Megszerzett ismereteik alapján képesek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
A molekuláris biológia mesterszak interdiszciplináris jellegének megfelelően az oktatásban a Debreceni Egyetem három kara: az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK), a Mezőgazdaságtudományi Kar (MTK) és a Természettudományi és Technológiai Kar (TTK) vesz részt. A képzést az Általános Orvostudományi Kar koordinálja.
Az oktatásért felelős intézetek/tanszékek oktatóinak-kutatóinak létszáma jelenleg 380 fő, ebből a molekuláris biológia oktatásában közvetlenül részt vesz 3 akadémikus, 35 akadémiai doktor (MTA doktora, DSc) és további 97 tudományos minősítéssel (PhD ill. CSc) rendelkező oktató. A tapasztalt oktatógárda mellett a modern képzés színvonalas infrastrukturális feltételeit is biztosítjuk, többek között az új Élettudományi Épületben.
A képzési programban a közös törzsanyagot a következő választható specializációs szakmai modulok egészítik ki: biokémia-genomika; immunológia, sejt- és mikrobiológia; orvosbiológia-farmakológia.

A szakon 2 év alatt mesterfokozat (MSc) szerezhető, a diplomában szereplő szakképzettség megnevezése pedig okleveles molekuláris biológus.

 

Miért szeretnék molekuláris biológus lenni?

 

Az alapképzésben szerzett tudásomat molekuláris biológiai ismeretekkel szeretném kiegészíteni és fejleszteni. Felkeltette érdeklődésemet a Debreceni Egyetem által kínált képzési program. Érdekel a molekuláris biológiai problémák multidiszciplináris megközelítése. Tanulmányaimat doktori képzésben szeretném folytatni, hogy képessé váljak tudomány-területem alkotó művelésére, továbbfejlesztésére.  

 

Mik a felvételi követelmények?

 

A molekuláris biológia mesterszakra jelentkezhetnek mindazok, akik a lineáris képzési

rendszerben biológia, kémia, környezettan, fizika, biomérnöki vagy vegyészmérnnöki alapszakon szerzett BSc diplomával rendelkeznek, valamint az agrár-tudományi illetve az orvos- és egészségtudományi képzési terület alapképzési szakjain végeztek. Molekuláris biológia mesterképzésre csak az vehető fel, aki alapképzésben fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzett.
 

Milyen elhelyezkedési lehetőségeim lesznek?

 

Tekintettel arra, hogy a molekuláris biológus mesterszak a korábbi osztatlan képzésben szerezhető molekuláris biológus diplomának megfelelő végzettséget ad, az elhelyezkedési lehetőségek is hasonlóak. A végzett hallgatók egy része a biológiai és orvosi orientációjú doktori képzésbe tud belépni, ezzel biztosítva a természet-tudományi, orvos- és egészség-tudományi képzést folytató oktatási intézmények oktatói, kutatói, valamint a biotechnológiai cégek vezető munkatársainak utánpótlását.
A Debreceni Egyetemen 10-11 olyan doktori iskola működik, melynek profiljába beleillik a molekuláris biológiai szemlélettel felruházott biológusok egyetemi doktori (PhD) képzése. A hallgatók orientációját és elhelyezkedését elősegíthetik a speciális ismereteket nyújtó szakmai modulok.
Az Egyetemi Tudásközpont (Genomnanotech) és a gyógyszergyárak (TEVA, Richter) bővülő szakemberigénye is szélesíti az elhelyezkedési lehetőségeket. Debrecen város stratégiai fejlesztési iránya az orvosi kutatásokon, élettudományi alapokon nyugvó innovatív gyógyszerfejlesztés, melynek megvalósításában jelentős szerep vár a molekuláris biológus végzettségű munkaerőre. A végzett hallgatók hozzájárulhatnak az egyre nagyobb számú egészségipari kutató-fejlesztő spin-off cégek, gyógyszerfejlesztő vállalkozások és gyógyszergyárak fokozott szakemberigényének kielégítéséhez is. Kiemelkedően fontos szerepet kapnak a molekuláris biológiai ismeretekkel rendelkező szakemberek a mezőgazdasági, természet- és környezetvédelmi kutatásokban és tevékenységben, különösen a genetikai állomány megőrzésével illetve módosításával foglalkozó kutatólaboratóriumokban és cégekben.
A megfelelő nyelvismerettel rendelkező hallgatók előtt nyitva áll az Európai Unió munkaerő-piaca, számos példa igazolja, hogy a molekuláris biológusok külföldön is keresettek.

Ajánlás

 

A Richter Gedeon Nyrt., mint a gyógyszeripari kutatás és fejlesztés iránt elkötelezett cég és a Debreceni Egyetem stratégiai partnere, jelentős mértékben számít a Debreceni Egyetemen élettudományi területen végzett, többek között molekuláris biológus végzettségű munkaerőre.
 


Bogsch Erik vezérigazgató

Hogyan kaphatok a szakról további információt?

 

Általános információk: felvi.hu

Szakfelelős Prof. Dr. Tóth Attila egyetemi tanár, Klinikai Fiziológiai Tanszék, Kardiológiai Intézet
       tel: (52) 411-717 / 54329 mellék
       e-mail: atitoth@med.unideb.hu