A Molekuláris biológia mesterszak képzési és kimeneti követelményei

 

MOLEKULÁRIS BIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK
 
1.   A mesterképzési szak megnevezése: molekuláris biológia
2.   A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
– szakképzettség: okleveles molekuláris biológus
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Molecular Biologist
3.   Képzési terület: természettudomány
4.   A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1.   Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a biológus alapképzési szak.
4.2.   A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: kémia, környezettan, biomérnöki alapképzési szakok, valamint az agrártudományi képzési terület alapképzési szakjai, orvos- és egészségtudományi képzési terület alapképzési és egységes osztatlan szakjai.
4.3.   A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5.   A képzési idő félévekben: 4 félév.
6.   A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.
6.1.   Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 25-35 kredit;
6.2.   A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 25-35 kredit;
6.3.   A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 25-30 kredit;
6.4.   A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5.   A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit;
6.6.   A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 50 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik a molekuláris biológia legfontosabb eredményeit, alkalmazási lehetőségeit, a molekuláris biológia szemléletét és módszertanát, a molekuláris biológia területén – multidiszciplináris team tagjaként – képesek molekuláris biológiai problémák multidiszciplináris megközelítésére, molekuláris biológiai módszerek önálló alkalmazására az alap- és az alkalmazott kutatások területén, innovatív tevékenység folytatására, továbbá az eredmények értékelésére és interpretálására, tudományterületük alkotó művelésére, továbbfejlesztésére és eredményeik gyakorlati hasznosítására. Megszerzett ismereteik alapján képesek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
–    a molekuláris biológia legfontosabb eredményeit és alkalmazási lehetőségeit, a molekuláris biológia szemléletét és módszertanát,
–    az élő szervezetek felépítését és működését a szakmai ismeretek elsajátításához szükséges mértékben,
–    a genetika, a genomika, az immunológia és a mikrobiológia alapjait, molekuláris   biológiai vonatkozásait, rendelkeznek molekuláris növénybiológiai ismeretekkel,
–    a molekuláris biológia adott területen alkalmazható módszereit.
Ezen túlmenően
a bioanalitika specializációs modult teljesítő hallgatók ismerik:
–    a bioanalitika legfontosabb törvényszerűségeit és a bioanalitika módszereit,
–    a problémamegoldás módozatait az adott szakterületen,
a biokémia-genomika specializációs modult teljesítő hallgatók ismerik:
–    a biokémia és a genomika legfontosabb törvényszerűségeit, az élő szervezetekben lejátszódó biokémiai molekuláris szabályozási folyamatokat, génexpressziós eseményeket,
a genetika specializációs modult teljesítő hallgatók ismerik:
–    a genetika legfontosabb törvényszerűségeit,
–    a humán-, állat-, növény-, és mikrobiális genetika specifikumait,
a immunológia, sejt- és mikrobiológia specializációs modult teljesítő hallgatók ismerik:
–    a mikroorganizmusok és az immunrendszer felépítését, működését és kóros folyamatokban játszott szerepét, a témához kapcsolódó hagyományos és molekuláris biológiai módszereket,
a molekuláris agrobiológia specializációs modult teljesítő hallgatók ismerik:
–    a növényi és az állati szervezet felépítésének, működésének elemeit,
–    a mezőgazdasági bio- és géntechnológiai, molekuláris biológiai módszereket,
a molekuláris evolúcióbiológia specializációs modult teljesítő hallgatók ismerik:
–    a szupraindividuális biológia, elsősorban az evolúcióbiológia és az ökológia, valamint a molekuláris biológia közötti határhelyzetű tudományterület elméleti alapjait és módszertanát,
az orvosbiológia-farmakológia specializációs modult teljesítő hallgatók ismerik:
        az emberi szervezet felépítésének és működésének alapvető törvényszerűségeit,
        az emberi szervezetben zajló folyamatok molekuláris szintű szabályozó mechanizmusait,
–    a folyamatok farmakológiai befolyásolhatóságának alapjait.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
–    molekuláris biológiai problémák multidiszciplináris megközelítésére,
–    a kutatási irányok kiválasztására, a kísérletek kivitelezésére és a kapott eredmények értékelésére az adott szakterületen,
–    molekuláris biológiai módszerek önálló alkalmazására az alap- és az alkalmazott kutatások területén,
–    speciális szakterületeken, határtudományok területén, multidiszciplináris team tagjaként tevékenykedni,
–    gyakorlati készségek és képességek birtokában innovatív tevékenységet folytatni.
Ezen túlmenően
a bioanalitika specializációs modult teljesítő hallgatók képesek:
–    molekuláris biológiai, egészségügyi, élelmiszeripari, környezetvédelmi és gyógyszeripari stb. feladatokhoz kapcsolódó analitikai problémák felismerésére, az analitikai módszerek kiválasztására, alkalmazására, és a problémák megoldására,
a biokémia-genomika specializációs modult teljesítő hallgatók alkalmasak:
–    arra, hogy multidiszciplináris team tagjaként bekapcsolódjanak biokémiai, genomikai kutatásokba,
–    a biokémiai folyamatok molekuláris szintű feltárására, a génexpressziós események és mintázatok vizsgálatára,
a genetika specializációs modult teljesítő hallgatók alkalmasak:
–    arra, hogy genetikai kutatásokba bekapcsolódjanak,
–    a folyamatok molekuláris szinten történő feltárására, vizsgálatára, a megfelelő genetikai módszerek kiválasztására, kísérletek kivitelezésére, a kapott eredmények értékelésére,
–    betegségek genetikai hátterének vizsgálatára,
az immunológia, sejt- és mikrobiológia specializációs modult teljesítő hallgatók alkalmasak:
        arra, hogy bekapcsolódjanak a mikrobiológiai, járványügyi, immunológiai és fertőző betegségekkel kapcsolatos alap- és klinikai kutatásokba,
–    részt vegyenek mikrobiológiai minőségellenőrzésben, alkalmazott mikrobiológiai, immunológiai fejlesztésben, járványügyi megelőző tevékenységben és környezeti tanulmányokban,
a molekuláris agrobiológia specializációs modult teljesítő hallgatók alkalmasak:
–    arra, hogy állatorvosokkal, növényvédelmi és más szakemberekkel együtt multidiszciplináris team tagjaként molekuláris agrobiológiai kutatásokat végezzenek,
a molekuláris evolúcióbiológia specializációs modult teljesítő hallgatók képesek:
–    bekapcsolódni a modern szemléletű evolúcióbiológiai és ökológiai alapkutatásokba,
–    részt venni a természet- és környezetvédelmi munkához kapcsolódó alkalmazott kutatásokban,
–    új szupraindividuális problémák felismerésére, molekuláris biológiai módszerek alkalmazásával a megfelelő kutatási irányok kiválasztására, kutatási tervek készítésére, azok végrehajtására és az eredmények értékelésére,
az orvosbiológia-farmakológia specializációs modult teljesítő hallgatók képesek:
–    részt venni orvosbiológiai és farmakológiai kutatásokban, együtt működni a témában dolgozó orvosokkal, gyógyszerészekkel, vegyészekkel,
–    az életjelenségek molekuláris szintű értelmezésére, azok tanulmányozásához szükséges kísérleti irányok meghatározására, a kísérletek kivitelezésére, a kapott adatok értelmezésére.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
–    kreativitás, problémafelismerő és -megoldó készség,
–    intuíció és módszeresség, önállóság
–    tanulási készség, jó manualitás
–    elkötelezettség és igény a minőségi munkára, továbbképzés iránti motiváltság,
–    kezdeményezőkészség, döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás,
–    alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre,
–    magyar és idegen nyelvű szakmai kommunikációs készség.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1 Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök: 25-35 kredit
anyagcsere-, sejt- és szervbiokémia, biofizika, bioinformatika, biostatisztika, humán élettan, molekuláris genetika, molekuláris immunológia
8.2 A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 25-35 kredit
genomika és rendszerbiológia, izotóptechnika, molekuláris biológia módszertani alapjai,
molekuláris növénybiológia, molekuláris virológia, problémamegoldó feladatok a molekuláris biológia tárgyköréből, prokarióták élettana, sejtbiológia
8.3 A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei:50-60 kredit
differenciált szakmai ismeretek: 20-30 kredit
bioanalitikai specializáció: analitikai és molekuláris biológiai módszerek, mintaelőkészítési technikák, eredmények kiértékelése,
biokémia-genomika specializáció: biokémiai ismeretek és módszerek, genomika, genomi bioinformatika, molekuláris biológiai módszerek,
genetika specializáció: speciális genetikai ismeretek, génmódosított szervezetek, génsebészet, genetikai bioinformatika,
immunológia, sejt- és mikrobiológia specializáció: immunológiai, sejt- és mikrobiológiai ismeretek, a tudományterület módszertana, humán orvosi vonatkozások,
molekuláris agrobiológia specializáció: klasszikus és molekuláris agrobiológiai ismeretek, molekuláris biológiai módszerek, a tudományos eredmények gyakorlati alkalmazása,
molekuláris evolúcióbiológia specializáció: szupraindividuális biológiai ismeretek, molekuláris biológiai vonatkozások és módszerek, határterületi kutatások,
orvosbiológia-farmakológia specializáció: orvosbiológiai és farmakológiai ismeretek, klasszikus és molekuláris biológiai módszerek, klinikai vonatkozások;
diplomamunka: 30 kredit.
9. Idegennyelv-ismeret követelményei:
A mesterfokozat megszerzésének feltétele angol középfokú C típusú államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél.
10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
-     természettudományi ismeretek legalább 10 kredit (biológia, fizika, kémia),
-     szakmai alapozó ismeretek legalább 50 kredit (állat- vagy humán-szervezettan, állat- vagy humánélettan, biokémia, evolúcióbiológia, genetika, mikrobiológia, molekuláris biológiai alapismeretek, növényszervezettan és -élettan, populációgenetika, sejtbiológia, sejtélettan).
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.